Điều khoản

Điều khoản Sử Dụng

Trước hết Blogsuckhoe.org xin chân thành cám ơn bạn đã quan tâm và mong muốn sử dụng dịch vụ của Blogsuckhoe.org.

Quy tắc chung

 • Website Blogsuckhoe.org (gọi chung là ” Blogsuckhoe.org” hoặc “ ” Chúng tôi”).
 • Bất kỳ cá nhân, thực thể, tổ chức, tập thể nào được gọi là “bạn” hoặc “người sử dụng”

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của website Blogsuckhoe.org hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Blogsuckhoe.org được (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Blogsuckhoe.org tại đây. Điều khoản Sử dụng này có thể được sửa đổi, bổ xung theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn (“Điều khoản Sử dụng “). Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một hợp đồng ràng buộc giữa Blogsuckhoe.org và bạn. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản Sử dụng. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào tại: https://Blogsuckhoe.org/dieu-khoan/

Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Blogsuckhoe.org.

1.Trách nhiệm và hạn chế người sử dụng.

1.1 Trách nhiệm

Bạn đồng ý chỉ truy cập hoặc sử dụng Blogsuckhoe.org chỉ cho các mục đích hợp pháp và được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng này. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc sử dụng website Blogsuckhoe.org hoặc dùng bất cứ công cụ nào kết nối tới Blogsuckhoe.org hoặc thông qua bất cứ dịch vụ hay website khác kết nối tới Blogsuckhoe.org

1.2 Hạn chế

Truy cập hoặc sử dụng website Blogsuckhoe.org bạn đồng ý rằng sẽ không:

 • Sửa đổi, sao chép, chuyển giao, phân phối, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm nhái trên bất cứ trang web nào khác, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế việc tham gia vào các hành vi lấy cơ sở dữ liệu, danh sách người dùng và bất cứ thông tin nào khác.
 • Sử dụng phần mềm, phương tiện, quy trình can thiệp, hạn chế, vô hiệu, quá tải cho Blogsuckhoe.org hoặc can thiệp vào việc sử dụng, hưởng thụ của bất kỳ bên nào khác của Blogsuckhoe.org.
 • Ngoại trừ có được sự cho phép bằng văn bản của Blogsuckhoe.org, bạn đồng ý rằng sẽ không truy cập hoặc cố gắng truy cập vào khác khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc không công cộng trên Blogsuckhoe.org.
 • Ngoại trừ với sự cho phép bằng văn bản của Blogsuckhoe.org, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tạo các liên kết từ bất kỳ trang web hoặc trang nào tới bất kỳ trang trong Blogsuckhoe.org; tuy nhiên nếu có sự thông báo và đồng ý từ chúng tôi, bạn có thể tạo liên kết trực tiếp tới bất kỳ trang Blogsuckhoe.org. Nguồn gốc của bất kỳ liên kết tới trang chủ của Blogsuckhoe.org phải đi kèm với một sự ghi nhận rõ ràng và nổi bật cho thấy rằng liên kết được kết nối với trang chủ Blogsuckhoe.org. Bằng cách tạo liên kết tới Blogsuckhoe.org, bạn đồng ý rằng (a) bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công nghệ nào dẫn đến vị trí của nội dung từ Blogsuckhoe.org trong khung và / hoặc cửa sổ bật lên (b) trang web của bạn sẽ không hiển thị nội dung hoặc liên kết tới các trang web khác chứa nội dung bất hợp pháp, khiêu dâm, không đứng đắn , phân biệt chủng tộc, phân biệt hoặc gây khó chịu, (c) bạn đã đăng ký đúng tên miền của mình và có tất cả các quyền cần thiết để xử lý thông tin trên website bạn, và (d) bạn sẽ không được truy cập, thu thập, lưu trữ, tiết lộ, chuyển nhượng hoặc sử dụng bất kỳ thông tin thu được hoặc có nguồn gốc từ việc người dùng truy cập hoặc sử dụng trên Blogsuckhoe.org. Blogsuckhoe.org có quyền thu hồi quyền của bạn để tạo liên kết đó bất cứ lúc nào theo ý riêng của Blogsuckhoe.org và bạn đồng ý ngay lập tức ngưng sử dụng liên kết bất cứ lúc nào khi yêu cầu.
 • Bạn đồng ý sẽ không gửi thư rác có nội dung liên quan đến trang web hoặc bất cứ phần nào của Blogsuckhoe.org dù có hay không mục đích thương mại.
 • Bạn đồng ý sẽ không vi phạm quy tắc, chính sách sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay các dịch vụ trực tuyến khác. Khi phát hiện hành vi vi phạm các quy định nêu trên chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành đồng nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Blogsuckhoe.org bao gồm cả việc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan có thẩm quyển.
 • Bạn đồng ý rằng Blogsuckhoe.org có thể tùy ý và bất cứ lúc nào chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Blogsuckhoe.org, hoặc bất kỳ phần nào của Blogsuckhoe.org, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Blogsuckhoe.org và bất kỳ Dịch vụ nào của Blogsuckhoe.org sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Ngoài ra, Blogsuckhoe.org có quyền, theo ý riêng của mình, sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào có hoặc không có thông báo và không có trách nhiệm với bạn.
 • Các Dịch vụ được cung cấp thông qua Blogsuckhoe.org cũng có thể được đặt trên trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba thông qua liên kết, quảng cáo nhấp chuột hoặc bằng cách khác. Không có gì trong một trong các Dịch vụ này là một đề xuất hoặc hứa hẹn bởi Blogsuckhoe.org để bán sản phẩm cụ thể với giá cụ thể hoặc bất kỳ nhà quảng cáo nào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích, giá nào hoặc theo bất kỳ điều khoản cụ thể nào. Ngoài ra, Blogsuckhoe.org không thực hiện bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào đối với các Dịch vụ của bên thứ ba và Blogsuckhoe.org không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, tính xác thực, đầy đủ, hoặc kịp thời của chúng. Bạn có trách nhiệm xác nhận tính đầy đủ và độ tin cậy của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Blogsuckhoe.org không chịu trách nhiệm từ bất kỳ và tất cả các yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực tế hoặc hậu quả) của mọi loại và bản chất, nghi ngờ hoặc không bị nghi ngờ, tiết lộ hoặc không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

2 Quyền sở hữu và nội dung trên Blogsuckhoe.org

 • Tài liệu trên Blogsuckhoe.org bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả thông tin, văn bản, thông điệp, hình ảnh, hình ảnh, minh hoạ, thiết kế, biểu tượng, video clip, âm thanh, tệp, nhãn hiệu, tài liệu có bản quyền, thương mại, phần mềm, , các danh mục, tài liệu, thông tin kỹ thuật, quảng cáo và các nội dung, hoặc tài liệu khác trên Mạng Blogsuckhoe.org (gọi chung là “Nội dung”) thuộc sở hữu của Blogsuckhoe.org và / hoặc các bên thứ ba với tất cả các quyền được bảo lưu trừ khi có ghi chú khác .. Blogsuckhoe.org cấp cho bạn một giấy phép giới hạn truy cập và sử dụng mạng Blogsuckhoe.org và nội dung chỉ với mục đích thông tin, cá nhân và phi thương.
 • Bạn thừa nhận website com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này.
 • Bạn bị nghiêm cấm tải xuống (trừ bộ nhớ đệm trang) sửa đổi, hoặc thực hiện bất kỳ việc sử dụng khác Nội dung trên com hoặc Nội dung, ngoại trừ với sự đồng ý bằng văn bản của Blogsuckhoe.org. Bạn hiểu rằng tất cả nội dung của bên thứ ba được đăng trên, truyền qua, hoặc được liên kết từ Blogsuckhoe.org, là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba khởi tạo Nội dung đó. Và bạn đồng ý rằng việc sử dụng và tin cậy vào bất kỳ Nội dung nào là rủi ro của riêng bạn và rằng trong mọi trường hợp sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh như là kết quả của việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ. là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba khởi tạo Nội dung đó.
 • Bạn thừa nhận rằng Blogsuckhoe.org không sàng lọc hoặc phê duyệt nội dung của bên thứ ba và Blogsuckhoe.org sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) theo ý riêng của Blogsuckhoe.org để từ chối, sửa đổi, xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua mạng Blogsuckhoe.org, vì bất kỳ lý do nào.

2.1 Nội dung bạn cung cấp.

 • Trong phạm vi mà bạn đăng, tải lên, nhập, gửi hoặc truyền khác (gọi chung là “Truyền” hoặc “Truyền tải”) Nội dung trên Blogsuckhoe.org hoặc thông qua Blogsuckhoe.org, bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác và đầy đủ và không được giả mạo hoặc đại diện sai cho mối liên hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung mà bạn cung cấp hoặc cung cấp qua Blogsuckhoe.org. Bạn cũng bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết cho bạn Truyền tải Nội dung đó, và chuyển giao quyền lợi của bạn hoặc những người khác trong Nội dung Blogsuckhoe.org như được quy định dưới đây .

Bạn đồng ý và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng Blogsuckhoe.org để:

 • Truyền tải bất kỳ Nội dung nào không liên quan đến các chủ đề thích hợp hoặc gây hiểu lầm cho người khác, kể cả người tiêu dùng;
 • Truyền tải Nội dung bất hợp pháp, gây hại, đe doạ, lạm dụng, quấy rối, xảo trá, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, phỉ báng, xâm phạm tính riêng tư, hận thù, chủng tộc, sắc tộc hoặc gây khó chịu;
 • Truyền tải vi phạm bất kỳ sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 • Truyền tải các tài liệu có chứa virus phần mềm hoặc các mã máy tính khác, các tệp tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông; hoặc là cố ý hoặc vô ý vi phạm luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, hoặc bất kỳ quy định nào có hiệu lực của luật pháp.

 

Bằng cách truyền tải nội dung tới mạng Blogsuckhoe.org, bạn cho phép và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, chuyển giao, sao chụp, thực hiện, hiển thị, và không thể huỷ ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới và cấp phép và ủy quyền. Hơn nữa, bằng cách truyển tải Nội dung lên bất kỳ khu vực công cộng nào của Blogsuckhoe.org, bạn cho phép Chuyển tất cả các quyền cần thiết để cấm bất kỳ tập hợp, hiển thị, sao chép hoặc khai thác Nội dung trên Internet của bất kỳ bên nào vì bất cứ mục đích nào.

 • Blogsuckhoe.org cam kết duy trì sự riêng tư và bảo mật của bất kỳ và tất cả các thông tin như vậy mà bạn cung cấp theo Chính sách Bảo mật của Blogsuckhoe.org. Vui lòng nhấp vào

 

 

Các điều khoản chung

4.1 Luật áp dụng

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp. Việc truy cập hoặc sử dụng Blogsuckhoe.org không được phép trong bất kỳ khu vực pháp lý nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản này.

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ, liên doanh, liên kết, tuyển dụng hoặc cơ quan có tồn tại giữa bạn và Blogsuckhoe.org . Hoạt động của Blogsuckhoe.org theo Các Điều khoản Sử dụng tuân theo pháp luật hiện hành và quy trình pháp lý . Không có gì chứa trong Điều khoản Sử dụng là làm trái pháp luật, Blogsuckhoe.org tuân theo yêu cầu thực thi pháp luật của chính phủ, tòa án và các yêu cầu liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Blogsuckhoe.org hoặc thông tin được cung cấp trên Blogsuckhoe.org.

4.2 Giải thích các Điều khoản Sử dụng

 • Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản Sử dụng được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được theo luật áp dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và các giới hạn trách nhiệm pháp lý có trong đây, nếu có điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực. Các Điều khoản Sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Blogsuckhoe.org liên quan đến Blogsuckhoe.org và nó thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc và các đề xuất trước đây hoặc hiện tại, cho dù là các điều khoản về điện tử, miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và Blogsuckhoe.org.

4.3 Từ chối bảo hành

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: sử dụng và sự tin cậy bất kỳ hay tất cả các dịch vụ và / hoặc những nội dung được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có” , không rõ ràng hay đại diện ngụ ý, bảo đảm hoặc bảo đảm liên quan đến sự phù hợp, chính xác, đầy đủ, đúng đắn, tính xác thực, giá trị, hoàn thiện, hoặc hạn định trên Blogsuckhoe.org là bạn tự chịu rủi ro. Blogsuckhoe.org từ chối mọi bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

4.4 Sự bồi thường, tranh chấp

 • Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Blogsuckhoe.org, bên thứ ba, các chi nhánh doanh nghiệp, giám đốc, cán bộ, công nhân viên và đại lý, cộng tác viên của Blogsuckhoe.org vô hại từ bất kỳ mọi khiếu nại, tranh chấp hay yêu cầu. Bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí phát sinh bên ngoài của bất kỳ nội dung, gửi, đăng, truyển tải hoăc được cung cấp bởi bạn đến Blogsuckhoe.org và / hoặc những nhà quảng cáo bên thứ ba và bất kỳ vi phạm của bạn hoặc các chi nhánh của bạn, nhân viên, đại lý và đại diện theo điều khoản sử dụng.

4.5 Trách nhiệm hữu hạn

 • Trong mọi trường hợp com không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc bất cứ tổn hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, tổn hại do mất mát về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh bên ngoài hoặc bên trong bất cứ cách nào liên quan đến việc sử dụng hay thi hành của Blogsuckhoe.org ,sự trì hoãn hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Blogsuckhoe.org hoặc những dịch vụ có liên quan, sự dự phòng hoặc thất bại trong cung cấp sản phẩm, hoặc vì bất cứ nội dung, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được chuẩn bị sẵn hoặc lấy được từ Blogsuckhoe.org, hoăc phát sinh bên ngoài việc sử dụng Blogsuckhoe.org, dù là dựa vào hợp đồng, lầm lỗi, sơ suất, trách nhiệm hoặc ngay cả khi Blogsuckhoe.org đã được khuyên về khả năng của tổn hại.
 • Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, cách giải quyết đơn giản là ngừng ngay việc sử dụng, truy cập tại Blogsuckhoe.org

 

4.6 Vấn đề khác

 • Điều khoản Sử dụng này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa Blogsuckhoe.org và bạn và thay thế toàn bộ các thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Blogsuckhoe.org toàn quyền xem xét, sửa đổi, bổ xung Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc bất cứ lý do nào. Bạn đồng ý xem xét Điều khoản Sử dụng này để hiểu rõ về các điều đã được nêu hay sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản hay sửa đổi bạn phải thôi, ngừng truy cập trang web Blogsuckhoe.org. Sự tiếp tục truy cập, sử dụng trang web Blogsuckhoe.org sẽ được coi là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện hành.

4.7 Thực thi

 • Điều khoản Sử dụng này có giá trị, hiệu lực tức thì khi được ban hành trên website Blogsuckhoe.org. Người sử dụng có trách nhiệm tìm hiểu và thực hiện theo các Điều khoản sử dụng và Quy chế hoạt động của chúng tôi.

 

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo tài khoản mới

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.